نمونه سوالات علوم پنجمدبستان دخترانه ی المهدی (عج)

                     سوالات چهار گزینه ای